Obec Nečtiny
ObecNečtiny

Hra

Větší rozlišení

 

Nápověda ke hře:

Obec a život v ní je složitý mechanismus. Pokud se nám daří propojovat všechny její funkce, motivovat obyvatele a řádně hospodařit s využitím všech místních podmínek a zdrojů, nemusíme se bát o její budoucnost. Pravdou je, že tahle hra to nevyřeší, ale může v něčem napovědět.

Vysvětlivky ke hře1. stávající objekty
2. nově postavené objekty
3. stav objektu (stupeň poškození)
4. objekty, které lze pořídit
5. objekty, které jsou již pořízeny
6. možnost pořádání různých kulturních akcí
7. tlačítko pro přesun na další herní měsíc
8. tabulka výsledků hospodaření
9. možnost ovládání hlasitosti, vypnutí i zapnutí zvuků a hudby


Aby měla hra nějakou hratelnost, bylo zde potřeba se zaměřit na nějaký herní motivační prvek, který zde tvoří finance, i když filozofií a záměrem mělo být spíše zaměření se na principy vztahů, jednání s lidmi a hledání nejschůdnějších cest při řešení problémů, které bohužel lze ve hře jen těžko vyjádřit. Hra ale do jisté míry něco z těchto principů obsahuje.

Ovládání hry

Tato hra je hrou tahovou, takže pokaždé je předpokladem úspěšného hraní, provedení co možná nejvíce úkonů (rekonstrukce, stavění, konání kulturních akcí). Po tomto provedení stiskněte tlačítko pokračovat (na schematu bod 7). Tím se přesunete na další měsíc a proběhne zhodnocení Vašich kroků.

Jednání s lidmi

Tím je myšlen např. u většiny objektů výběr zda využít k výstavbě či rekonstrukci pouze firmu, nebo se pokusit zapojit do činnosti i lidi z obce. Z počátku je tento úkol nelehký, protože popularita starosty je malá (nízká návštěvnost i úspěšnost jednání), z toho vyplývající malá důvěra lidí. Postupem času jak popularita starosty stoupá, důvěra lidí je také větší a úspěšnost jednání je také lepší. Dalším faktorem je zde také místo jednání (zpočátku probíhá venku). Lidé se raději scházejí někde na tomuto vyhraněném místě (hostinec, radnice). Takže tímto byla dána vlastně malá napověda jakými kroky se zpočátku ubírat. Ve finále si tak obec při úspěšném získání pracovních sil může snížit náklady na výstavbu či rekonstrukci.

Finance

Zdrojem financí je zde jak každoroční příděl obci od státu tak i dotace pro rozvoj venkova. Dotace se zvyšují dle toho jak probíhá obnova a rozvoj obce.

Herní období

Období Vašeho starostování bylo stanoveno na rok 1990 - 2010. Vaším úkolem je snažit se pečovat o obec (rekonstrukce staveb, vystavění staveb nových, kulturní akce apod.)

Stav objektů

Abychom se zde neomezovali jen na peníze, je zde zajímavý např. prvek stav objektů , který vyjadřuje to, že není důležité jen určitou stavbu postavit a nebo jednou opravit, ale předpokládá, že se budeme o ní starat průběžně. Hodnota tedy vyjadřuje stav všech objektů dohromady vyjádřené jedním číslem. Při postavení nového objektu se k tomuto číslu přičte 100 bodů a s každým dalším opotřebením se toto číslo snižuje. Tento prvek má zásadní význam při závěrečném hodnocení.

Výsledné hodnocení

Na výsledné hodnocení má vliv jak výše uvedený stav objektů, tak i popularita obce a starosty. To vše dohromady je vyjádřeno jedním číslem. Na závěr máte možnost pak výsledek uložit do internetové databáze a tím tak zahájit soutěž o nejlepší score mezi ostatními hráči.

Popularita starosty a obce

Obojí má zásadní vliv v hodnocení, takže je zde hlavním úkolem tyto dvě hodnoty mít co nejvyšší. Obojí se zvyšuje při nějakém úspěšném kroku (výstavba, rekonstrukce, pořádání kulturních akcí), nebo naopak snižuje (při zanedbání péče o objekt, nebo při nesprávném načasování výstavby viz pošta, škola, školka, apod.). Popularita obce má dále vliv na návštěvnost obce ( další finanční přínos) a na zvyšování počtu obyvatel.

Pohromy

Jedná se o neočekávané a náhodně přicházející přírodní katastrofy, které znamenají pro obec zvýšené náklady na odstranění následků. Budiž tedy doporučením mít jistou finanční rezervu ve jmění obce.

Kulturní akce

Jsou ve většině případech spojené s nějakou stavbou, tak že pořádat určitou akci lze, až když mám určitou stavbu postavenou nebo rekonstruovanou. Některé akce lze pořádat celoročně, ale většinou jsou spojené s určitým ročním obdobím. Hlavním přínosem je zvýšená popularita starosty i obce a ve většině případech i určitý finanční výtěžek.

Budovy a stavby

Každý objekt má svojí danou dobu stavění, životnost a pořizovací cenu. Některé stavby jsou ve hře přítomné již od počátku, další jsou nutné vystavět. Za každou rekonstrukci či výstavbu objektu se popularita zvýší ale může se i snížit (viz školka, škola, pošta). Pořizovací cenu nebo obnovovací cenu lze snížit jednánim s lidmi. Každému objektu se (dle doby jeho životnosti) časem zvyšuje opotřebení, proto je nutné si tento faktor hlídat. Při opotřebení nad 70% se prudce snižuje jak popularita obce tak i starosty. Každý měsíc lze stavět pouze jeden objekt a opravovat dva.

KOSTEL A HŘBITOV:

KostelKOSTEL : Je většinou dominantou obce a zároveň stavební památkou. V historii vytvářel v lidech pocit respektu a úcty. Prostřednictvím náboženství zde byly formovány lidské osobnosti. V nedávné minulosti byl duchovní život potlačen a téměř vymazán. Určitě má smysl něco udělat nejen pro stavbu samotnou, ale i pro zapomenutý prostor duchovního světa.

HŘBITOV: Odchod ze života a smuteční obřad, který doprovázel zemřelého, byl odjakživa připomenutím niternosti existence lidského rodu. A také příležitostí se zamyslet nad sebou samým. O prostor, ve kterém jsou uloženy ostatky předků, by mělo být náležitě pečováno.

Význam ve hře:
- zvýšení popularity starosty a obce

KapličkaKAPLIČKA:
Symbolizuje škálu drobných stavebních památek (kapličky, křížky, poutní místa, boží muka, smírčí kříže, hraniční kameny atp.), které jsou často zarostlé v kopřivách a rozpadlé. Obnova těchto památek a následná péče o ně může formovat vztah k místu, kde žijeme a úctu k odkazu minulých generací.
Význam ve hře:
- zvýšení popularity starosty a obce

SochaSOCHA:
Představuje památky a všechna umělecká díla, která vytvořily generace před námi. Péče o ně a vytváření nových uměleckých děl jsou důležitou činností pro citový a estetický rozvoj osobností.
Význam ve hře:
- zvýšení popularity starosty a obce

ZámekZÁMEK:
Každá obec nemá to štěstí, že se v její blízkosti nachází hrad nebo zámek. A nebo jiná cenná památka.Pokud se však na území podobná stavba nachází, určitě se vyplatí zastupitelstvu činit takové kroky, aby byla památka opravena, využita a sloužila k oživení území.
Význam ve hře:
- zvýšení popularity starosty a obce
- po rekonstrukci je zde možnost konání divadelních představení

HospodaHOSPODA:
Velmi důležité zařízení v obci. Často centrum kulturního dění, místem, kde se scházejí obyvatelé, kde je možné neoficiálně řešit problémy země, obce i lidských osudů. Kvalitní hostinec s dobrým jídlem a milou obsluhou je navíc ideálním prostorem pro reprezentaci obce. Protože v malé obci nepracuje naplno princip konkurence, jako prostředku ke kvalitě, je často úloha zastupitelstva pro dobré fungování hospody nezbytná.

Význam ve hře:
- zvýšení popularity starosty a obce
- možnost jednáni (prijde více lidí)
- výdelek pro obec (čim více je obec navštěvovaná tím vyšší je výdělěk)
- návštěvnost je zavislá na turistickém ruchu a počtu obyvatel v obci
- náklady na mzdu jsou hrazeny z výdělku hostinceRadniceRADNICE:
Obnovení institutu radnice, jako sídla samosprávy, je velmi těžké. Na jedné straně jde o to mít ke spravování obce důstojné prostory a na druhé straně je důležité, aby obec spravovali lidé, kteří o tuto čest mají opravdový zájem. Výsledkem je vytvoření důvěry a vzájemného respektu mezi zvolenými zástupci samosprávy a občany. Toto společenské klima je jedním z nejdůležitějších základních kamenů budoucnosti obce.

Význam ve hře:
- zvýšení popularity starosty a obce
- možnost jednání (přijde více lidí)
- naklady na mzdu : 1 pracovnice
- možnost pořízení místního rozhlasu a infotabule (opět zvýšení návštěvnosti jednání)

BydleníBYDLENÍ:
Základem pro trvale udržitelný rozvoj sídla je dostatečný počet obyvatel ve vyváženém věkovém složení. Jedním z předpokladů jeho uchování je přiměřený počet bytů. Moudré je pro bydlení využít nejdříve nefunkční stavby vhodné k rekonstrukci a proluky v intravilánu obce vhodné k zastavění. Pak teprve stavět "na zelené louce". Důležité je připravovat plochy na stavbu RD a uvažovat i o bytech pro seniory.
Význam ve hře:
- zvýšení popularity starosty a obce
- vydelek pro obec za pronájem
- celkem 8 bytů
- byty se osidlují postupně, dle popularity obce

Požární zbrojnicePOŽÁRNÍ ZBROJNICE :
Zabezpečení proti mimořádným událostem patří k tradičnímu fungování obce. Lidé se vždycky museli kvůli odlehlosti spolehnout sami na sebe a vytvářet opatření na ochranu před nejrůznějším nebezpečím. I v dnešní době moderních technologií je velmi praktické mít v obci fungující sbor dobrovolných hasičů se zázemím a vybavením pro řešení mimořádných situací. Sbor dobrovolných hasičů může být zároveň i obohacením společenského života obce.
Význam ve hře:
- zvýšení popularity starosty a obce
- akce: možnost konání požárních cvičení
- při požáru nejsou tak vysoké škody

ObchodOBCHOD:
Patří k základním občanským vybavenostem. V malém sídle je problém obchod otevřít. Prostě se neuživí. Zvláště dnes, kdy jsou moderní velké nákupy v supermarketech. Přesto je dobré z mnoha důvodů obchodní činnosti v obci podporovat.
Význam ve hře:
- zvýšení popularity starosty a obce
- výdělek pro obec
- návštěvnost je zavislá na turistickém ruchu a počtu obyvatel v obci
- náklady na mzdu jsou hrazeny z výdělku obchodu

PoštaPOŠTA:
Přítomnost poštovního úřadu v obci těžko ovlivníme. Pokud však pošta v obci je zvyšuje se tím výrazně úroveň občanské vybavenosti.
Význam ve hře:
- zvýšení popularity obce i starosty ale jen v tom případě, že má obec více než 500 lidí
- pokud je lidí v obci méně než 500, tak následuje opačná reakce
- lze i pozastavit provoz = pokles popularity, ale obec setri penize za mzdu
- náklady na mzdu : 2 zaměstnanci

ŠkolaŠKOLA:
Každý moudrý politik ví, že se vyplatí investovat do vzdělání a výchovy. Bohužel systém vzdělávání je určován množstvím peněz, již méně se řeší kvalita školství a podstata jeho poslání. Pokud je v obci škola a školka, udržte ji i za cenu obětí. Snad naše společnost zmoudří. Venkovské malotřídní školy rodinného typu jsou společensky těžko nahraditelné a jejich plošné rušení by venkovu ublížilo.
Význam ve hře:
- zvýšení popularity obce i starosty ale jen v tom případě, že má obec více než 500 lidí
- pokud je lidí v obci méně než 500, tak následuje opačná reakce
- lze i pozastavit provoz = pokles popularity, ale obec šetří peníze za mzdy za učitele
- náklady na mzdu : 4 učitelé
- návštěvnost školy vychází z počtu obyvatel

ŠkolkaŠKOLKA:
Význam ve hře:
- zvýšení popularity obce i starosty ale jen v tom případě, že má obec více než 500 lidí
- pokud je lidí v obci méně než 500, tak následuje opačná reakce
- lze i pozastavit provoz = pokles popularity, ale obec šetří peníze za mzdy za učitele
- náklady na mzdu : 2 učitelé
- návštěvnost školy vychází z počtu obyvatel

Průmyslová zónaPRŮMYSLOVÁ ZÓNA:
Obrázek nabádá k nutnosti neustále přemýšlet, jak na území podpořit pracovní příležitost (ta je spolu s bydlením předpokladem k růstu počtu obyvatel). Když se podaří ve vhodné lokalitě připravit území, na kterém by mohla vzniknout dílna, výrobní hala, pila, sklad či jiná provozovna, je to významný krok ke stabilizaci a ekonomickému rozvoji území.
Význam ve hře:
- zvýšení popularity starosty a obce
- výdělek pro obec za pronájem
- návštěvnost je zavislá na turistickém ruchu a počtu obyvatel v obci
- celkem 6 mist k pronájmu
- firmy osidlují zónu postupně podle popularity obce

Středisko údržbySTŘEDISKO ÚDRŽBY:
Dovolí-li to místní podmínky je výhodné řešit správu a údržbu obecního majetku vlastními zaměstnanci z řad řemeslníků. Tyto zaměstnanci mohou být při kvalitním managementu zdrojem finančních příjmů obce - vedlejší hospodářská činnost.
Význam ve hře:
- zvýšení popularity starosty a obce

Rybník, koupalištěRYBNÍK - KOUPALIŠTĚ:
Ve hře nám symbolizuje vodní plochy jako takové. Nedopusťme, aby vodní plochy a okolní příroda byly znečišťovány. Pečujme o krajinu, zeleň a vodní plochy s vědomím, že jsou jednou z největších deviz venkova. Čistý rybník může sloužit i jako koupaliště.
Význam ve hře:
- zvýšení popularity starosty a obce
- přes léto výdělek pro obec
- návštěvnost je závislá na turistickém ruchu a počtu obyvatel v obci

SilniceSILNICE:
Viz infrastruktura
Význam ve hře:
- zvýšení popularity starosty a obce
- lze pouze pořídit, při jeho rekonstrukci či výstavbě nelze počítat s pomocí lidí
- vliv na návštěvnost obce
- možnost pořízení autobusové zastávky, z toho vyplývá další zvýšení popularity starosty a obce

KanalizaceKANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD:
Viz infrastruktura
Význam ve hře:
- zvýšení popularity starosty a obce
- naklady na mzdu: 2 pracovníci

VodovodVODOVOD:
Viz infrastruktura
Význam ve hře:
- zvýšení popularity starosty a obce
- lze pouze pořídit, při jeho rekonstrukci či výstavbě nelze počítat s pomocí lidí

HřištěHŘIŠTĚ:
Mělo by být v každé obci. Patří do kategorie výchovy a využití volného času. Investujme do hřiště a ubude nám spoustu problémů s dětmi i s dospělými. Kdo si hraje, nezlobí. Hřiště v obci umožňuje konání nejrůznějších společenských a kulturních akcí.
Význam ve hře:
- zvýšení popularity starosty a obce
- akce: konání zábav, dětského dne apod.

Veřejné osvětleníVEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:
Viz infrastruktura
Význam ve hře:
- zvýšení popularity starosty a obce
- lze pouze pořídit, při jeho rekonstrukci či výstavbě nelze počítat s pomocí lidí
- vliv na návštěvnost obce

Chatová osadaCHATOVÁ OSADA:
Nezapomínejme, že venkovský prostor slouží také k rekreaci. Vyplatí se motivovat majitele rekreačních domků a chat ke spolupráci. Venkov je velmi cenným prostředím pro cestovní ruch. Usilujme o to, aby byla obec příjemným prostředím pro každého návštěvníka.
Význam ve hře:
- zvýšení popularity starosty a obce
- přes léto výdělek = závislost na turistickém ruchu
INFRASTRUKTURA:
Je velkým problémem léty zanedbávaného venkova. Kanalizace, čističky odpadních vod, vodovody, veřejné osvětlení, dopravní komunikace, energetika a telefony tvoří základ infrastruktury bez které se v začátku 2.tisíciletí těžko obejdeme. Chceme-li držet krok, je to nutná výbava k existenci. Nezbývá než ji rozvíjet a udržovat.


Hra

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 Plzeň 2015Plzeňský kraj

Czech POINT

Czech tourism (turistická prezentace České rapubliky)

logo

 

GEOSENSE

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, sobota 6. 3. 2021
jasno 5 °C -3 °C
neděle 7. 3. jasno 6/-2 °C
pondělí 8. 3. zataženo 4/-3 °C
úterý 9. 3. zataženo 5/0 °C

mapa