Obec Nečtiny
ObecNečtiny

Program obnovy venkova

ČESKÁ REPUBLIKA, MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

 

Program obnovy venkova - novela

Ministr pro místní rozvoj Jaromír Císař vyhlašuje podle usnesení Vlády České republiky ze dne 11. listopadu 1998 č. 730 novelu Programu obnovy venkova.

Nová verze přejímá podstatné části původního programu a přizpůsobuje ho novým podmínkám. Hlavním důvodem novelizace Programu obnovy venkova je zapojení problematiky obnovy a rozvoje venkova do kontextu regionální politiky České republiky i regionální a strukturální politiky EU. Původní princip programu, který byl založen na podpoře vlastní iniciativy obcí zůstává zachován i v programu novelizovaném. V souvislosti s uplatňováním regionální politiky státu však dochází k posilování podpory na úrovni mikroregionů (oproti úrovni jednotlivých obcí) a k uplatňování územních i věcných priorit.

Preambule

Venkovské osídlení a celý venkovský prostor mají nezastupitelný společenský, kulturní, ekologický a hospodářský význam. Program obnovy venkova (dále jen "Program") je založen na vědomí svébytných hodnot venkova a na nezbytnosti jeho zdravého a komplexního vývoje v rámci trvale udržitelného rozvoje společnosti a v celkovém kontextu regionální politiky České republiky a Evropské unie.

1. Cíle Programu

Vytvořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení a k podpoře obyvatel venkova a samospráv venkovských obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství, jmenovitě o:

1.1. udržení, obnovu a rozvíjení místních kulturních a společenských tradic, životního stylu, pospolitosti venkovského obyvatelstva a vědomí vlastní odpovědnosti za obnovu a rozvoj vesnic a venkovských mikroregionů;

1.2. rozvíjení partnerských vztahů mezi venkovem a městy, mezi sousedícími mikroregiony a mezi spřátelenými obcemi po obou stranách hranic země;

1.3. rozvoj hospodářství při využívání místních hmotných zdrojů a zaměstnanosti místního obyvatelstva, tj. rozvoj zemědělského i nezemědělského podnikání, služeb, cestovního ruchu apod., rozvoj místního marketingu, klientely a distribučních sítí místních výrobců;

1.4. zachování a obnovu vlastního obrazu vesnic, jejich organického sepětí s krajinou, specifického rázu venkovské zástavby, jeho přirozené a jedinečné působivosti v místě a v krajině, obnovu kulturních památek na venkově;

1.5. úpravu veřejných prostorů a staveb, zlepšení občanské vybavenosti, technické infrastruktury včetně technických zařízení pro ochranu životního prostředí a dopravní vybavenosti, obnovu tradiční cestní sítě včetně rozvoje alternativní místní dopravy;

1.6. udržení, obnovu a účelné využití přirozeného produkčního potenciálu zemědělsky využívané krajiny v návaznosti na vhodnou organizaci a využití půdního fondu při zachování a rozvíjení jeho přírodní, obytné a estetické hodnoty;

1.7. převzetí spoluodpovědnosti celé společnosti za udržování a rozvoj regenerační, rekreační a terapeutické funkce venkovského prostoru.

2. Předmět Programu

Předmětem Programu je příprava a realizace programů obnovy vesnic, integrovaných projektů venkovských mikroregionů a osvětová, poradenská a vzdělávací činnost.

2.1. V úrovni obcí (částí obcí) je Program zaměřen na podporu:

2.1.1. zpracování urbanistických studií a územních plánů obcí, popř. programů obnovy vesnic;

2.1.2. realizace programů obnovy vesnic, jejichž součástí jsou zejména aktivity směřující:

 • k rozvoji sounáležitosti místních obyvatel s jejich obcí a přirozenými regiony, osvětové, kulturní a společenské akce, přispívající k informovanosti občanů o přípravě a realizaci programu a podněcující jejich ochotu se na obnově a rozvoji spolupodílet (kronika obce, místní zpravodaj, výstavky, výchovná, osvětová, informační a propagační činnost zaměřená k obnově a rozvoji vesnice apod.);
 • k rozvoji hospodářství obce (zemědělská činnost a zpracování produkce, rozvoj vhodných druhů nezemědělské výroby a místního průmyslu, obnova řemesel, rozvoj obchodu a služeb, včetně služeb pro cestovní ruch, podpora podnikání a rozvoj pracovních příležitostí, stabilizace obyvatelstva);
 • k zachování, obnově a údržbě venkovské zástavby (historická urbanistická struktura, kulturní památky, doklady lidového stavitelství, veřejné budovy vytvářející obraz obce, drobná historická architektura, náprava architektonických a stavebních nešvarů, adaptace nevyužívaných budov pro nové vhodné využití apod.);
 • ke zkvalitnění občanské vybavenosti (údržba, obnova, případně rozšíření vybavenosti na úseku školství, zdravotnictví, péče o staré občany, děti a mládež, kultury, tělovýchovy, cestovního ruchu, spolkové činnosti, služeb a obchodu);
 • k úpravě veřejných prostranství (úprava návsí a veřejných prostranství, úprava parků, výsadba zeleně, obnova vodních ploch a vodotečí, úprava hasičských nádrží apod.);
  ke zkvalitnění technické infrastruktury a komunikací (vodovody, kanalizace a čištění odpadních vod, plynofikace, likvidace tuhého odpadu, využití netradičních zdrojů energie, elektrorozvody, veřejné osvětlení, telekomunikace, místní komunikace, parkoviště, chodníky a cyklistické cesty) a ke zlepšení dopravní obslužnosti;
 • k ochraně a obnově kulturní krajiny (provádění komplexních pozemkových úprav, budování lokálních systémů ekologické stability a protierozních opatření, ochrana místních biotopů, kulturních a přírodních památek a útvarů, obnova polních a silničních stromořadí, břehových porostů, podchycení a obnova pramenů, obnova prostupnosti krajiny pěšími a cyklistickými cestami, zachování krajinného rázu a charakteristických kompozičních prvků).

2.2. V úrovni venkovských mikroregionů je Program zaměřen na podporu:

 • obnovy a hledání regionální identity, osvěty, vzdělávání a poradenství v oblasti obnovy vesnic a rozvoje venkova;
 • přípravy a realizace programů sociálně ekonomického rozvoje a integrovaných projektů venkovských mikroregionů zaměřených na socioekonomický rozvoj, propojujících obnovu občanské vybavenosti a technické infrastruktury s aktivní politikou zaměstnanosti, podporou malého a středního zemědělského i nezemědělského podnikání, cestovního ruchu a s péčí o krajinu a kulturní hodnoty v území. Tyto dokumenty komplexně řeší problémy přesahující rámec jednotlivých obcí, přičemž zohledňují zpracované programy obnovy vesnic.

2.3. V úrovni celostátní je Program zaměřen na podporu osvěty, vzdělávání a poradenství v oblasti obnovy vesnice a rozvoje venkova a opírá se o tyto nejdůležitější pilíře:

 • Svaz měst a obcí ČR a jeho Komora obcí, které umožňují komunikaci mezi představiteli obcí;
 • Spolek pro obnovu venkova, který umožňuje komunikaci k problematice obnovy a rozvoje venkova zaměřených odborníků, praktiků, politiků, úředníků a publicistů;
 • soutěž Vesnice roku a přehlídka Stavba pro venkov, jež každoročně vyhledávají a zveřejňují ty obce resp. stavby, které mohou posloužit jako inspirativní příklady a motivační posila pro ostatní;
 • Školy obnovy venkova konfrontující praktiky z terénu s nejlepšími odborníky a umožňují přenášet zkušenosti mezi obcemi.

3. Zásady a podmínky účasti v Programu

3.1. Přihláška obce na OkÚ. Program je přístupný všem obcím (nebo částem obcí) venkovského charakteru, které se k němu přihlásí předepsanou formou příslušnému referátu OkÚ.

3.2. Územně plánovací příprava. Základní podmínkou pro dotace realizací akcí v rámci Programu a pro zpracování resp. schválení programu obnovy vesnice je zpracovaná urbanistická studie projednaná obecním zastupitelstvem nebo územně plánovací dokumentace (územní plán obce, regulační plán), která má schválené souborné stanovisko.

3.3. Pracovní skupina pro obnovu vesnice. Doporučuje se ustavení pracovní skupiny pro obnovu vesnice, složené ze zástupců obecní samosprávy, občanských sdružení, spolků, organizací, družstev a podniků, vlastníků a uživatelů nemovitostí a občanů, která zajišťuje aktivní spolupráci všech subjektů jak v etapě přípravy programu obnovy vesnice, tak jeho realizace.

3.4. Program obnovy vesnice. Podmínkou přímých dotací v rámci Programu je zpracovaný vlastní program obnovy vesnice jako základní programový / realizační dokument, který komplexně, svodně a provázaně pojednává o všech aktivitách vedoucích k obnově a rozvoji obce (i o těch, které nebudou dotovány z prostředků Programu).

 • Program obnovy vesnice zpracovává obec nebo jí vybraný zpracovatel. Pokud si obec zpracování tohoto dokumentu objedná, musí zajistit průběžnou spolupráci vedení obce resp. pracovní skupiny se zpracovatelem.
 • Podkladem pro zpracování programu obnovy vesnice je zejména urbanistická studie nebo územní plán obce, event. další koncepční dokumenty, např. programy rozvoje venkovských mikroregionů apod. V nezbytné míře je vhodné doplnění resp. zpodrobnění existujících průzkumů a rozborů současného stavu území z územně plánovacích podkladů či dokumentace.
 • Program obnovy vesnice v souladu s územně plánovacím podkladem či dokumentací konkretizuje jednotlivé akce a aktivity vedoucí k obnově vesnice, minimálně pro volební období současného obecního zastupitelstva. Obsahuje především seznam jednotlivých akcí a aktivit podle jejich charakteru (viz kap. 2) - a to nejen těch, na které se vztahuje možnost podpory z prostředků Programu - a návrh postupu jejich realizace a financování, dále schematické grafické znázornění jejich lokalizace v území a náměty jednotlivých řešení.
 • Při zpracování a projednávání programu obnovy vesnice je kladen důraz na participaci občanů; proto musí být zpracován jednoduchou a pro občany srozumitelnou formou.
  Program obnovy vesnice schvaluje obecní zastupitelstvo.

3.5. V případě akcí a aktivit, týkajících se venkovských mikroregionů či sdružení obcí (vzdělávání a poradenství a integrované projekty venkovských mikroregionů), zastupuje mikroregion či sdružení jimi pověřená obec, která předkládá žádosti prostřednictvím příslušného OkÚ.

3.6. Akce a činnosti osvětové, vzdělávací a poradenské s celostátní působností (Školy obnovy venkova, soutěž Vesnice roku, přehlídka Stavba pro venkov apod.) garantuje přímo Ministerstvo pro místní rozvoj po projednání v Mezirezortní řídící komisi Programu obnovy venkova.

4. Organizační zabezpečení Programu

4.1. Obce. Nositelem Programu je vždy obec, a to i v případě, že se k němu hlásí jen některá její část. Obec předkládá přihlášku k Programu okresnímu úřadu, podílí se na zpracování programu obnovy vesnice, který schvaluje obecní zastupitelstvo, spolupracuje s místní pracovní skupinou pro obnovu vesnice, zaštiťuje realizaci programu obnovy vesnice, spolupracuje s příslušným referátem OkÚ, předkládá žádosti o dotace z Programu okresnímu úřadu.

4.2. Venkovské mikroregiony. Venkovský mikroregion či sdružení obcí zastupuje v mezích svěřených kompetencí sdružením obcí zvolená obec.

4.3. Neziskové organizace a ostatní subjekty se mohou Programu účastnit prostřednictvím obcí.

4.4. Okresní úřady. Příslušný referát OkÚ, zpravidla referát regionálního rozvoje, přijímá a eviduje přihlášky obcí k Programu, vede a průběžně aktualizuje informace o obcích a venkovských mikroregionech do Programu zapojených, spolupracuje a napomáhá obcím při přípravě a realizaci programů obnovy vesnic a integrovaných projektů venkovských mikroregionů, zajišťuje tok informací a podkladů mezi obcemi a Ministerstvem pro místní rozvoj.

4.5. Ministerstvo pro místní rozvoj. Garantem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "MMR"), které koordinuje spolupráci příslušných rezortů a dalších partnerů ve věcech Programu. Za tím účelem zřizuje a řídí Mezirezortní řídící komisi Programu obnovy venkova (dále jen "komise"), složenou ze zástupců ministerstev zemědělství, životního prostředí, kultury, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví, financí, vnitra, zástupců výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, zemědělského a rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Svazu měst a obcí ČR a Spolku pro obnovu venkova. Komise v souladu se svým statutem projednává důležité otázky Programu, zejména Zásady pro poskytování účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova (dále jen "Zásady"), návrhy na jejich alokaci a postup zúčastněných rezortů a dalších členů komise při realizaci Programu. MMR zpracovává návrh a schvaluje Zásady, které upřesňují Zásady a podmínky účasti v Programu (kap. 3.) a Financování Programu (kap. 5.) v závislosti na konkrétních podmínkách, vydává statut komise, zpracovává žádosti a návrhy na poskytnutí dotací z rozpočtové kapitoly MMR a rozhoduje o poskytnutí dotací. MMR vede k Programu příslušnou evidenci, zejména evidenci obcí do Programu zapojených, žádostech o přidělení dotace a poskytnutých dotacích.

5. Financování Programu

5.1. Program předpokládá vícezdrojové financování, zásadně je však požadována finanční spoluúčast obcí.

5.2. Podmínky státní finanční podpory Programu z rozpočtové kapitoly MMR stanoví MMR po projednání v komisi a s Ministerstvem financí v Zásadách, v závislosti na aktuálních podmínkách. Zde budou také vymezeny jednotlivé dotační tituly (typy akcí, které je možné z těchto prostředků dotovat, a minimální finanční spoluúčast obcí) a další podmínky určující přidělení příslušné dotace a nakládání s ní.

5.3. Program nevylučuje financování akcí programů obnovy vesnic a integrovaných projektů venkovských mikroregionů z jiných státních fondů či ministerstev, pokud žádost o dotaci bude splňovat kritéria příslušného fondu resp. ministerstva.

5.4. Program umožňuje také spolufinancování některých akcí ze zahraničních fondů (např. Phare - CBC, SAPARD, strukturální fondy EU atd.), zejména spolufinancování integrovaných projektů venkovských mikroregionů a akcí v příhraničních oblastech, po splnění podmínek uvedených v Zásadách a v dalších příslušných předpisech.

ÚŘAD

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
4
8
3
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
3
15
4
16
3
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
3

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
4
8
3
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
3
15
4
16
3
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
3

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 20. 6. 2024
oblačno 25 °C 11 °C
pátek 21. 6. déšť 29/15 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 22/14 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 22/13 °C

mapa